Privacy

Zodra je onze website https://vol.debolk.nl bezoekt, inschrijft als lid (zoals aangeven in de statuten), of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. in deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan gerust met ons, het bestuur contact op via de mail vol@nieuwedelft.nl

Het bestuur van Vereniging Oud-leden van de Bolk, gevestigd aan Buitenwatersloot 1 (2613 TA Delft) kan deze privacy verklaring aanpassen binnen de grenzen van haar statuten (https://vol.debolk.nl/info/). Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op zondag 14 januari 2024.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verenging oud-leden van de Bolk verwerkt uw persoonsgegevens als u lid word of bent van onze vereniging. Er daarbij vanuit gaande dat u zich zelf aangemeld hebt om lid te worden en daarbij de gegevens vrijwillig aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De verenging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verenging oud-leden van de Bolk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden zoals gedefinieerd in de statuten uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verenging oud-leden van de Bolk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij uitschrijving worden de persoonsgegevens binnen 3 maanden verwijderd. De secretaris stelt u op de hoogte wanneer het lidmaatschap beëindigd is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Verenging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vol@nieuwedelft.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.
Verenging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via vol@nieuwedelft.nl